ورژن بعدی (6.1)

کپی شرح واژه ها:

اضافه کردن قابلیت کپی و اشتراک شرح واژه های کلیدی، پیرو پیشنهاد کاربر محترم ا. م.

ترجمه انگلیسی:

اضافه کردن ترجمه انگلیسی تعداد دیگری از سوره های قرآن و جایگزین آنها با ترجمه های موقت فعلی.

     

مشکلات برنامه (Bug)

شماره جزء:

چنانچه شماره جزء به سرعت و سهوا عددی بالای 30 وارد گردد، دکمه تائید روشن باقی میماند که در صورت فشردن آن، برنامه هنگ کرده و تنها راه حذف و نصب مجدد برنامه خواهد بود!

تداخل قرائت عربی:

چنانچه فایل صوتی قاری انتخابی به هر علت در دسترس نباشد، فایل صوتی قاری پیش فرض پخش میگردد (عبدالباسط). راهکار موجود در صورت مشاهده چنین حالتی، تغییر قاری انتخابی می باشد با بررسی اینکه فایلهای صوتی کدام قاری دیگر به درستی پخش میشود.

حذف گزیده های قبلی:

با توجه به اینکه در این نسخه شیوه برگزیدن آیات ساده تر و متفاوت از قبل گردیده، پس از آپدیت به این نسخه، کاربران دیگر دسترسی به آیات برگزیده در نسخه های قبل را ندارند که این حذف ناخواسته، در نسخه های آتی دیگر تکرار نخواهد شد.

     

مشکلات متن (Text)

آیه 133 بقره:

در پاورقی 273 این آیه، کلمه یعقوب به اشتباه ابراهیم نوشته شده است. با تشکر از کاربر محترم م. ب.

آیه 28 ذاریات:

در پاورقی 14 این آیه، کلمه اسحاق به اشتباه اسمعیل نوشته شده است. با تشکر از کاربر محترم م. ل.

آیه 194 اعراف:

در ترجمه اشتباها بجای کلمه خدا، کلمه خود نوشته شده. با تشکر از کاربر محترم م. ر.