نسخه های بعدی

دکمه بازگشت:

بهینه سازی و افزایش حافظه دکمه بازگشت، بویژه جهت تسهیل جستجوهای تو در تو، پیرو پیشنهاد کاربر محترم محمد ا.

ترجمه انگلیسی:

اضافه کردن ترجمه انگلیسی تعداد دیگری از سوره های قرآن و جایگزین آنها با ترجمه های موقت فعلی.

     

مشکلات برنامه (Bug)

لیست برگزیده:

اگر آیات جدیدی با فشردن علامت قلب به لیست برگزیده ها اضافه شوند، و در هنگام خروج از برنامه در صفحه ای بجز صفحه نمایشگر آیات باشیم، آیات برگزیده جدید در گوشی ذخیره نمیشوند. راهکار موقت این است که در صورت افزودن آیات جدید به برگزیده ها، در همان صفحه نمایشگر آیات از برنامه خارج شوید. با تشکر از تذکر کاربر محترم شهروز پ.

بسم الله آیات اول:

در صورت شروع از آیه اول یک سوره و سپس رفتن خودکار به آیات بعدی با اتمام صوت، بسم الله الرحمن الرحیم از بالای صفحه حذف نمیشود، و در بالای سایر آیات نیز دیده میشود، مگر اینکه دکمه بعدی را بصورت دستی فشار دهید. با تشکر از تذکر کاربر محترم نازیلا ت.

     

مشکلات متن (Text)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.