نسخه های بعدی

ترجمه انگلیسی:

- تکمیل قابلیت جستجوی هوشمند آیات، بر مبنای ریشه و رسم الخط.

- اضافه کردن ترجمه ها و روخوانی های انگلیسی سوره های باقیمانده.

     

مشکلات برنامه (Bug)

در نسخه جدید:

- در صفحه انتخاب سوره، دکمه های چینش لیست سوره ها از ی تا الف و از 114 به 1 عمل نمیکند.

     

مشکلات متن (Text)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.