نسخه های بعدی

خط نگهدار (بوک مارک):

امکان بوک مارک یک آیه خاص، جهت رجوع در اجرای بعدی، صرف نظر از اینکه آخرین آیه مشاهده شده چه چیزی بوده باشد. با تشکر از پیشنهاد کاربر محترم س. م.

پلیر Native آیفون:

قابلیت کنترل فایل صوتی با پلیر native جهت کاربران آیفون. و در نسخه های بعدی متعاقبا کاربران Android. (شامل کنترل صوت در LockScreen و توقف صوت هنگام زنگ خوردن گوشی و رفتن به آیه بعدی و قبلی با هندزفری و ...

تغییر سرعت پخش صوت:

افزودن قابلیت تغییر سرعت پخش صوت: بین 1x و 1.5x و 2x .

ترجمه انگلیسی:

اضافه کردن ترجمه انگلیسی تعداد دیگری از سوره های قرآن و جایگزین آنها با ترجمه های موقت فعلی.

     

مشکلات برنامه (Bug)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.

     

مشکلات متن (Text)

آیه 43 و 44 انبیاء:

متن عربی این دو آیه در اپلیکیشن مخدوش شده، با تشکر از تذکر کاربر محترم اس. م.

آیه 214 بقره:

ترجمه بخش انتهایی از قلم افتاده، با تشکر از تذکر کاربر محترم د.ق.

آیه 89 مائده:

ترجمه "أَوْ كِسْوَتُهُمْ" در میان آیه از قلم افتاده، با تشکر از تذکر کاربر محترم م. ا.