نسخه های بعدی

دکمه بازگشت:

بهینه سازی و افزایش حافظه دکمه بازگشت، بویژه جهت تسهیل جستجوهای تو در تو، پیرو پیشنهاد کاربر محترم محمد ا.

ترجمه انگلیسی:

اضافه کردن ترجمه انگلیسی تعداد دیگری از سوره های قرآن و جایگزین آنها با ترجمه های موقت فعلی.

     

مشکلات برنامه (Bug)

بسم الله آیات اول:

در صورت شروع از آیه اول یک سوره و سپس رفتن خودکار به آیات بعدی با اتمام صوت، بسم الله الرحمن الرحیم از بالای صفحه حذف نمیشود، و در بالای سایر آیات نیز دیده میشود، مگر اینکه دکمه بعدی را بصورت دستی فشار دهید. با تشکر از تذکر کاربر محترم نازیلا ت.

     

مشکلات متن (Text)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.