نسخه های بعدی

ترجمه انگلیسی:

اضافه کردن ترجمه انگلیسی تعداد دیگری از سوره های قرآن و جایگزین آنها با ترجمه های موقت فعلی.

     

مشکلات برنامه (Bug)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.

     

مشکلات متن (Text)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.