نسخه های بعدی

ترجمه انگلیسی:

- اضافه کردن قابلیت انتخاب بین رنگ پس زمینه برنامه.

- اضافه کردن ترجمه ها و روخوانی های انگلیسی سوره های باقیمانده.

     

مشکلات برنامه (Bug)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.

     

مشکلات متن (Text)

در نسخه جدید:

هنوز موردی گزارش نشده.